Serlachius-seminaari

11.4.2024

Call for papers | Nykytaide katsoo taakseen – Serlachius-seminaari

Serlachius-museot 11.–12.4.2024

(På svenska, vänligen se nedan. In English, please scroll down)

Vuorineuvos Gösta Serlachius keräsi huomattavan taidekokoelman ja perusti nimeään kantavan taidesäätiön vuonna 1933. Säätiö ylläpitää ja kartuttaa kokoelmaa, jota säilytetään ja esitellään Serlachius-museoissa Mäntässä. Kokoelmassa painottuvat vanha eurooppalainen taide, Suomen kultakauden taide sekä nykytaide.

Gösta Serlachiuksen taidesäätiö ja Serlachius-museot järjestävät Mäntässä 11.–12.4.2024 taidehistorialliseen tutkimukseen keskittyvän Serlachius-seminaarin Nykytaide katsoo taakseen. Seminaari on jatkoa huhtikuussa 2022 järjestetylle Taidehistoria menee metsään! -seminaarille ja se järjestetään jälleen yhteistyössä suomalaisten yliopistojen taidehistorian tieteenalojen ja Taidehistorian seuran kanssa. Serlachius-seminaari tuo yhteen asiantuntijoita ja toimii foorumina ajankohtaiselle taidehistorialliselle tutkimukselle edistäen samalla kotimaista taiteentutkimusta ja tiedon saavutettavuutta myös yliopistokaupunkien ulkopuolella. Akateemisten tutkijoiden ohella seminaari palvelee myös museoammattilaisia, taiteilijoita, alan opiskelijoita ja kaikkia taiteesta kiinnostuneita.

Kaksipäiväinen seminaari koostuu kahdesta keynote-puheenvuorosta ja kymmenestä lyhyemmästä esitelmästä. Keynote-puhujina toimivat modernin taiteen ja nykytaiteen professori Matthew Biro Michiganin yliopistosta, sekä Kuvataideakatemian dekaani, dosentti Hanna Johansson.

Vuoden 2024 Serlachius-seminaarin teemana on ”Miten nykytaide katsoo historiaa?”. Nykytaiteesta ajatellaan helposti, että sen tulisi paitsi olla ajankohtaista ja kertoa omasta ajastaan, myös kurottaa tulevaan. Taaksepäin katsominen aiheuttaa monesti kielteisiä assosiaatioita. Kuitenkin kaikki nykytaide on sidoksissa taiteen traditioon, ja monet taiteilijat viittaavatkin tuotannossaan taiteen historiaan. Hyvin usein nykytaide myös käsittelee historiaa niin laajoina kokonaisuuksina kuin yksittäisiin tapahtumiin fokusoiden. Nykytaide tarjoaa tuoretta perspektiiviä historian, myös lähihistorian, ongelmakohtien uudelleenarviointiin.

Gösta Serlachiuksen taidesäätiön nykytaiteen kokoelmassa historiaa ovat teoksissaan käsitelleet esimerkiksi Eija-Liisa Ahtila, Elina Brotherus, Peter Frie, Rodney Graham, Anselm Kiefer, Johanna Lecklin, Ville Lenkkeri, Heikki Marila, Trish Morrissey, Inta Ruka, Esther Shalev-Gerz ja Sampsa Virkajärvi. Toisilla teoksen aiheena voi olla jokin tietty historiallinen tapahtuma tai aikakausi, toiset puolestaan kommentoivat taiteen historiaa tyylillisin siteerauksin. Seminaarin teemaa voi soveltaa melko vapaasti, ja myös esimerkiksi nykytaiteen historiaa käsittelevät esitelmät ovat tervetulleita. Kannustamme myös kuvataiteilijoita lähettämään oman presentaatioehdotuksen.

Esitelmien toivottu pituus on 15 minuuttia. Presentaation voi pitää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Arvostamme esitelmäaiheiden kytkeytymistä Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmaan. Teoksiin ja taiteilijoihin voi tutustua esimerkiksi kirjan Kuusi katsetta kokoelmaan. Teoksia Gösta Serlachiuksen taidesäätiön nykytaidekokoelmasta(toim. Pauli Sivonen, Parvs 2022) avulla.

Serlachius-seminaarin tieteellisistä esitelmistä julkaistaan antologia, joka toteutetaan yhteistyössä Taidehistorian seuran ja Kustannusosakeyhtiö Parvsin kanssa. Antologia julkaistaan Taidehistorian seuran vertaisarvioidussa Taidehistoriallisia tutkimuksia -julkaisusarjassa (Jufo-luokitus 2) ja Serlachius-museoiden julkaisusarjassa. Artikkelikäsikirjoitukset toimitetaan vertaisarviointiin syyskuussa 2024. Julkaisun on tarkoitus ilmestyä syksyllä 2025. Toivomme esitelmöijiltä sitoutumista julkaisuun ja julkaisuaikatauluun.

Toivomme noin 200–300 sanan pituisia abstrakteja esitelmäaiheista. Abstraktin voi kirjoittaa esitelmäkielellä. Abstraktien oheen liitetään lyhyt esittely esitelmän pitäjästä (nimi, yliopisto, erityisala ja/tai väitöskirjan/maisteritutkielman aihe).

Abstraktit tulee toimittaa 2.10.2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen tomi.moisio@serlachius.fi. Lisätietoja seminaarista ja Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmasta antaa Serlachius-museoiden amanuenssi Tomi Moisio, puh. 040 681 7455.


NUTIDSKONSTEN BLICKAR TILLBAKA– SERLACHIUS-SEMINARIUM 11–12.4.2024

Bergsrådet Gösta Serlachius samlade ihop en betydande konstsamling och grundade år 1933 konststiftelsen som bär hans namn. Stiftelsen upprätthåller och utökar samlingen, som förvaras och visas på Serlachiusmuseerna i Mänttä. Samlingen har sin tyngdpunkt på gammal europeisk konst, konst från Finlands guldålder samt nutidskonst. 

Gösta Serlachius konststiftelse och Serlachiusmuseerna ordnar i Mänttä 11–12.4.2024 Serlachius-seminariet Nutidskonsten blickar tillbaka som fokuserar på den konsthistoriska forskningen. Seminariet är en fortsättning på seminariet Konsthistorien går ut i urskogen! som ordnades i april 2022 och det ordnas åter igen i samarbete med de finländska universitetens konsthistoriska discipliner samt med Föreningen för konsthistoria. Serlachius-seminariet sammanför experter och fungerar som ett forum för den aktuella konsthistoriska forskningen samtidigt som det främjar den inhemska konstforskningen och tillgängligheten till kunskap också utanför universitetsstäderna. Förutom de akademiska forskarna betjänar seminariet också museiprofessionella, konstnärer, studerande på området samt alla konstintresserade.

Tvådagarsseminariet består av två keynote-föredrag samt av tio kortare anföranden. Som keynote-talare framträder Matthew Biro, professor i modern konst och nutidskonst vid Michigans universitet, samt docent Hanna Johansson, dekan vid Bildkonstakademin.

Temat för Serlachius-seminariet år 2024 är ”Hur ser nutidskonsten på historien?”. När det gäller nutidskonsten tänker man lätt att den förutom att vara aktuell och berätta om sin egen tid även borde blicka in i det kommande. Tillbakablickande väcker ofta negativa associationer. Emellertid är all nutidskonst knuten till konsttraditionen, och många konstnärer hänvisar också i sin produktion till konsthistorien. Mycket ofta behandlar nutidskonsten också historien såväl i vidsträckta helheter som med fokus på enskilda händelser. Nutidskonsten erbjuder ett fräscht perspektiv på omvärderingen av historiens, även närhistoriens, problempunkter.

Konstnärer i Gösta Serlachius konststiftelses nutidskonstsamling som i sina verk har behandlat historien är bland andra Eija-Liisa Ahtila, Elina Brotherus, Peter Frie, Rodney Graham, Anselm Kiefer, Johanna Lecklin, Ville Lenkkeri, Heikki Marila, Trish Morrissey, Inta Ruka, Esther Shalev-Gerz och Sampsa Virkajärvi. För endel kan temat vara någon specifik historisk händelse eller tidsperiod, andra å sin sida kommenterar konsthistorien genom stilmässiga citat. Temat för seminariet kan anpassas ganska fritt, och även till exempel anföranden som behandlar nutidskonstens historia är välkomna. Vi uppmuntrar även bildkonstnärer att skicka in ett eget presentationsförslag.

Önskad längd för anförandena är 15 minuter. Presentationen kan hållas på finska, svenska eller engelska. Vi uppskattar om anförandenas teman har en koppling till Gösta Serlachius konststiftelses samling. Med verken och konstnärerna kan man bekanta sig till exempel genom boken Kuusi katsetta kokoelmaan. Teoksia Gösta Serlachiuksen taidesäätiön nykytaidekokoelmasta (Sex blickar på samlingen. Verk ur Gösta Serlachius konststiftelses nutidskonstsamling (red. Pauli Sivonen, Parvs 2022).

Av Serlachius-seminariets vetenskapliga anföranden publiceras en antologi som förverkligas i samarbete med Föreningen för konsthistoria och Kustannusosakeyhtiö Parvs. Antologin publiceras i Föreningens för konsthistoria referentgranskade publikationsserie Taidehistoriallisia tutkimuksia (Konsthistoriska studier) (Jufo-klassificering 2) och i Serlachiusmuseernas publikationsserie. Artikelmanuskripten skickas in för referentgranskning i september 2024. Publikationen är ämnad att utkomma på hösten 2025. Vi önskar att de som håller anförandena förbinder sig till publikationen och publiceringstidtabellen.

Vi önskar få sammanfattningar av anförandenas teman på ca. 200–300 ord. Sammanfattningen kan skrivas på samma språk som anförandet hålls på. Till sammanfattningen fogas en kort presentation av personen som håller anförandet (namn, universitet, specialområde och/eller tema för doktors-/magisteravhandling).

Sammanfattningarna bör skickas in senast 2.10.2023 per epost till adressen tomi.moisio@serlachius.fi. Tilläggsinformation om seminariet och om Gösta Serlachius konststiftelses samling ger Serlachiusmuseernas amanuens Tomi Moisio, tel. 040 681 7455.


CONTEMPORARY ART LOOKS BACK –SERLACHIUS SEMINAR 11–12 APRIL 2024

The industrialist Gösta Serlachius amassed a considerable art collection and in 1933 founded the art foundation that bears his name. The foundation maintains and augments the collection, which is preserved and displayed at the Serlachius Museums in Mänttä. The collection’s areas of focus are old European art, the Golden Age of Finnish art and contemporary art.

Gösta Serlachius Fine Arts Foundation and Serlachius Museums will hold in Mänttä on 11–12 April 2024 a Serlachius Seminar entitled Contemporary Art Looks Back, which will focus on art historical research. The seminar is a continuation to the Art History Goes Backwoods! seminar, held in April 2022, and it will be organised once again in cooperation with the art history disciplines of Finnish universities and the Society for Art History in Finland. The Serlachius Seminar brings experts together and serves as a forum for current art history research, while promoting art research in Finland and also accessibility to knowledge outside the university cities. In addition to academic researchers, the seminar also serves museum professionals, artists, art history students and anyone interested in art.

The two-day seminar will feature two keynote speeches and ten shorter presentations. The keynote speakers will be Matthew Biro, Professor of Modern and Contemporary Art at the University of Michigan, and Hanna Johansson, Dean of the Academy of Fine Arts.

The theme of the 2024 Serlachius Seminar is “How does contemporary art look at history?”. It is easy to think of contemporary art that it should not only be topical and tell about its own time, but also reach into the future. Looking back often evokes negative associations. However, all contemporary art is linked to art tradition, and many artists also reference the history of art in their production. Very often, contemporary art also deals with history both in broad sweeps and by focusing on individual events. Contemporary art offers a fresh perspective for re-evaluating problematic aspects of history, including recent history.

In the Gösta Serlachius Fine Arts Foundation’s collection of contemporary art, the following artists, among others, have addressed history in their works: Eija-Liisa Ahtila, Elina Brotherus, Peter Frie, Rodney Graham, Anselm Kiefer, Johanna Lecklin, Ville Lenkkeri, Heikki Marila, Trish Morrissey, Inta Ruka, Esther Shalev-Gerz and Sampsa Virkajärvi. For some, the subject of the work may be a certain historical event or era, while others comment on the history of art through stylistic quotations. The theme of the seminar can be applied quite freely, and presentations on, for example, the history of contemporary art are also welcome. We also encourage visual artists to send their own presentation proposals.

The desired length of presentations is 15 minutes. Presentations can be given in Finnish, Swedish or English. We value the linking of presentation topics to the collection of the Gösta Serlachius Fine Arts Foundation. You can familiarise yourself with the works and artists of the collection with the aid of, for example, the book Six Glimpses into a CollectionContemporary Highlights from the Gösta Serlachius Fine Arts Foundation Collection (ed. Pauli Sivonen, Parvs 2022).

The Serlachius Seminar presentations will be published in an anthology, produced in collaboration with Society for Art History in Finland and Parvs Publishing Company. The anthology will be published in the peer-reviewed publication series Studies in Art History of the Society for Art History in Finland (Publication Forum classification level 2) and the Serlachius Museums’ publication series. Article manuscripts will be submitted for peer review in September 2024. The anthology is scheduled for publication in autumn 2025. We expect presenters to commit to the publication and the publication schedule.

We kindly ask for abstracts 200–300 words long on the presentation topics. The abstract can be written in the language of the presentation. The abstracts should be accompanied by a brief description of the presenter (name, university, specialist field and/or topic of doctoral/master’s thesis). 

Abstracts must be submitted by no later than 2 October 2023 by email to tomi.moisio@serlachius.fi. For further information on the seminar and the collection of the Gösta Serlachius Fine Arts Foundation, please contact Serlachius Museums’ curator Tomi Moisio, tel. +358 40 681 7455.

Kuva: Taidehistoria menee metsään! – Serlachius-seminaari järjestettiin Serlachius-museo Göstassa huhtikuussa 2022.