Tietosuoja

Tietosuojailmoitus

Rekisterinpitäjä
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö
Joenniementie 47
35800 Mänttä
Y-tunnus 0151144-3

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakasrekisteriä käytetään kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön ja muun lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuojalainsäädännön ohella voimassa olevaan lainsäädäntöön, jolloin käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan vain ne säätiön toiminnan kannalta oleelliset henkilötiedot, joiden tallentaminen on säätiön toiminnan kannalta tarpeellista, kuten asiakkaan nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, osto- ja maksutapahtumat, mahdollinen laskutusosoite ja markkinointilupa sekä mahdollisesti asioista ja tapahtumista, joihin asiakas on osallistunut tai ilmaissut kiinnostuneensa.

Säännönmukaiset tietolähteet
Järjestelmiin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään tai häntä edustavan ryhmän kautta suullisesti, puhelimitse, sähköpostilla, kilpailuissa ja kyselyissä käytettävien lomakkeiden kautta, joiden yhteydessä henkilö on antanut markkinointiviestintäluvan.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU-maiden ulkopuolelle.
Rekisteri voidaan luovuttaa ulkopuoliselle taholle säätiön ylläpitämien museoiden markkinointitarkoituksissa esimerkiksi suorapostitus Postin tai vastaavan palveluntarjoajan kautta.

Rekisterin suojaus
Palveluiden tuottajien ja järjestelmää ylläpitävien teknisten yhteistyökumppaneiden kanssa on määritelty vaatimukset ja käytännöt tietojen asianmukaiseksi suojaamiseksi ja salassapitovelvoitteet.
Lisätietoja dokumentissa Gösta Serlachiuksen taidesäätiön IT-käytännöt.

Rekisteröidyn oikeudet
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti osoitteessa:
Serlachius-museot
Joenniementie 47
35800 Mänttä

Asiakkaalla on oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten, epätarkkojen tai puutteellisten tietojen oikaisemista. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat tiedot poistetaan (oikeus tulla unohdetuksi).
Henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti korjattu tai täydennetty.
Asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, siltä osin kun henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan omaan suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella, ennen sen peruuttamista, suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työkuntansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän sitä katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeudensuojakeinoja.