IC-98 Aarremaat, konseptikuva, 2020.
IC-98 Aarremaat, konseptbild, 2020.

IC-98, SKATTLÄNDER, 2021 

SEPTEMBER 2021

 

I slutet av september breder konstnärsgruppen IC-98:s animationsverk Skattländer (2021) ut sig i Konstmuseet Göstas utställningssal på 100 m2. Den svartvita tecknade animationen som projiceras på den stora bågformiga väggen fördjupar sig i sökandet av en ny riktning för människosläktet i en tid som har nåtts av klimatkrisen. 

Visa Suonpää (f. 1968) och Patrik Söderlund (f. 1974) började år 1998 sitt gemensamma konstnärliga arbete. Duon har sin bakgrund i studier i kulturhistoria vid Åbo universitet, genom vilka de kom att börja göra sitt första konstprojekt, en intervention vid namn Hallintorakennus (Administrationsbyggnad) som kommenterar det offentliga rummet. Samarbetet fortsatte med plats- och situationsbundna konstprojekt samt med en serie gratisutdelningsböcker i vilka man behandlade bla. stadsmiljöns upplevelsemässighet och dess alternativa berättelser.  

Under 2000-talets första decennium gick konstnärerna över till ett nytt sorts uttryckssätt. De började göra animationsverk som baserade sig på blyertsteckningar, och som blev kända för den breda publiken. I verken som går långsamt framåt finns en egen rytm som fäster betraktarens uppmärksamhet vid den förändring som sker i bilden. Tidens närvaro är också en väsentlig den av animationerna. 

Till konstnärernas arbetssätt hör ett starkt forskningsmässigt och teoretiskt bakgrundsarbete samt ett kritiskt samhälleligt tänkande. Den första tidens samhälls- och institutionskritik vände sig på 2010-talet ännu mer mot miljöteman och ett posthumanistiskt tänkesätt. Under närapå tio års tid har många av konstnärsduons verk berättat om en tid där det inte mera finns människor. 

Med verket Skattländer har konstnärerna intagit en ny utgångspunkt och gett människan en möjlighet. Den här gången kan människosläktet ännu räddas, men människan bör förändra sig. Skatteländer som beskriver följderna av en naturkatastrof behandlar människans förfrämligande från naturen, men också återfinnandet av ett samband. Animationen väcker en till att tänka på betydelsen av sambandet till naturen, och förlusten av det. 

I bakgrunden till verket finns en gammal östfinsk berättelse där tegelbyggaren möter skogsrået. Mannen dödar det gigantiska skogsväsendet som faller och lämnar efter sig ett enormt röjt skogsområde. Det öppna utrymmet gör det lätt att ta marken i besittning och lantmätarna börjar dela upp den. Animationen börjar med en tröstlös syn där nästan allting är förstört. Kvar har blivit endast spillror av skogen och ett dis som stiger upp ur jorden. 

En annan litterär källa som inspirerat konstnärerna är samlingen Luonnon äänet (Naturens röster) som finns i Suomen kansanrunousarkisto (Finlands folkdiktsarkiv). I de gamla berättelserna talade djuren och människorna kunde ännu lyssna på deras tal. Animationens viktigaste punkt kretsar också kring korparnas tal som människan igen börjar höra. Genom att lyssna på naturen kan man återfinna kontakten till den. 

Animationen talar till betraktaren med sitt aktuella budskap. Människosläktet måste frigöra sig från sitt människocentrerade tänkesätt och rikta sig mot naturen och mot tänkesätt som tar i beaktande andra organismer. Vi bör ta ansvar för våra handlingar, ge upp vår särställning och ställa oss sida vid sida med de andra varelserna. På det här sättet är det möjligt att skapa ett nytt samhälle tillsammans med alla arter och med hela planeten. 

Skattländer visas 25.9.2021–6.3.2022 och den görs till en del av Gösta Serlachius konstiftelses nutidskonstsamling. 

Eeva Ilveskoski 
Forskare 

Källor: 

Maria Hirvi-Ijäs, 22 tapaa. Taiteellinen ajattelu suomalaisessa nykytaiteessa. Helsinki: Parvs, 2014
Hanna Johansson, IC-98 ja antroposeenin ajan kaukaiset merkit. Teoksessa: Karvonen, Kirsti (toim.) Ars Fennica 2014. Helsinki: Henna ja Pertti Niemistön kuvataidesäätiö Ars Fennica, 2014
Hanna Johansson, Antroposeenin aika ja taidehistoria humanistisena (luonnon)tieteenä. Teoksessa: Johansson & Seppä (toim.) Taiteen kanssa maailman äärellä. Helsinki: Parvs, 2021
Intervju med konstnärerna 6/2021