Villkor för användning av samlingar

Användningsvillkor för Serlachiusmuseernas samlingsmaterial

1. Materialens användare förbinder sig genom sin underskrift att följa integritetsskydds- och upphovsrättslagstiftningen samt materialens användningsvillkor och att inte använda materialen på ett sätt som är till skada för någon. 

2. Användning av originalmaterial är möjlig endast i museets utrymmen. Digitala material finns till förfogande för utforskande via nätet. För dem behövs ett användar-id som man kan anhålla om i museernas samlingstjänster. 

3. Man bör handskas med materialet utan att skada det. Konstverk kan utforskas endast i närvaro av en museimästare, konservator eller forskare. Skiss- och arkivmaterialet kan forskare få lov till att använda sig av i museets forskarutrymme. Materialet hanteras omsorgsfullt med torra och rena händer och dess ursprungliga ordning bevaras. Arkivaskarna hålls öppna endast en åt gången. Skyddshandskar bör användas enligt personalens direktiv. Personalen hjälper till vid behandlingen av storskaliga material eller sådana material som annars är problematiska och ger vid behov materialspecifika behandlingsdirektiv. Mat eller dryck tas inte in i forskarutrymmet. För eventuella skador bör den ansvariga ersätta museet. En person kan nekas bruksrätt till materialet om hen bryter mot de direktiv hen fått beträffande användningen. 

4. För användningen av arkivmaterialen kan finnas begränsande villkor som införts på grund av avtal som gjorts beträffande materialen, på begäran av informanterna eller för att skydda dessa, eller för att trygga forskarens förstahandsanvändningsskydd. När man använder materialet bör man beakta integritetsskyddet för de personer eller organisationer det innehåller data om. Namnet på informanten och all annan identifieringsdata bör vid behov ändras eller avlägsnas. 

5. Citat ur materialet görs enligt sedvanlig forskningspraxis och god sed. Som förvaringsplats för materialet bör nämnas Gösta Serlachius konststiftelse, Serlachiusmuseerna, Mänttä. 

6. Om tillstånd för publicering av material anhålles av de personer som svarar för samlingarna. För publicering av material som är belagda med upphovsrätt är användaren av materialen förpliktigad att anhålla om de behövliga loven från upphovsrättsinnehavarna. Användaren ombedes att till Serlachiusmuseernas bibliotek utan ersättning i tryckt eller digital form leverera ett exemplar av studien eller publikationen i vilken man har använt sig av museets material.  

7. Det är möjligt att av materialet få kopior enligt museets prislista över arkivtjänster, om kopiering är möjlig ur datasekretessens och den övriga lagstiftningens synvinkel och utan att det är till skada för materialet. Kopior eller bilder man själv tagit av materialet får man inte utan lov publicera eller överlämna till någon annan och de bör förvaras och förstöras på tillbörligt sätt. 

8. I museets samlingsutrymmen får man inte fotografera utan lov. Beträffande publicering av fotografier som tagits i en forskningssituation bör man observera punkt 6 i användningsvillkoren. Detta berör också publicering i sociala medier i en privat eller offentlig profil. 

Dessa användningsvillkor berör Serlachiusmuseernas arkiv-, föremåls-, ritnings-, konst- och fotografisamling samt minneskunskapsarkivet medräknat samlingsdatabaserna.