Ansvarsfullhet är handlingar

Ansvarsfullhet är handlingar

Att värna om miljön och hejda klimatförändringen kräver handlingar av oss alla. På Serlachiusmuseerna har vi gjort ett systematiskt miljöarbete och fått både ISO 14001-miljöcertifikatet och Visit Finlands Sustainable Travel Finland -märke i december 2021. Miljöprogrammet hjälper oss att utföra miljöhandlingar målmedvetet, planmässigt och effektivt.  

Vi har alla ännu mycket att göra när det gäller att trygga goda levnadsförhållanden. I det följande ges kortfattat några exempel på vilka slags steg vi på Serlachius har tagit för att förbättra ansvarsfullheten. 

Den största inverkan har uppvärmningsenergikällan 

Vi har undersökt vårt koldioxidavtryck och observerat att uppvärmningsenergin och elkonsumtionen står för över 80 % av våra museers koldioxidavtryck. För uppnåendet av miljömålen är den mest effektiva handlingen att övergå till geoenergi, eftersom 46% av hela vårt koldioxidfotspår kommer från uppvärmningen.

För att vi ska klara av att vårda kulturarvet och bevara det för kommande generationer, bör vi värna bland annat om säkra sätt att förvara och ställa ut konstverk. I samband med detta gäller att förhållandena i museernas samlings- och utställningsutrymmen, så som temperatur och fuktighet, bör vara stabila. Vi kan inte ge avkall när det gäller förhållandena, men vi kan inverka när det gäller vilken energikälla vi använder oss av. Därför förbereder vi oss för att ta i bruk jordvärme och -kyla med så snabb tidtabell som möjligt. 

Vi har minskat på våra museers energikonsumtion med hjälp av många olika slags tekniska lösningar: till exempel med E-power-hybridfilter som förbättrar elnätets effektivitet, vi använder oss i mån av möjlighet av ledljus och utställningssalarna upplyses i så hög grad som möjligt med rörelsedetektorer. 

Lapset valmistavat paperia Serlachius-museo Gustafissa

Återanvändning inom alla verksamheter

Även om soporna, behandlingen och transporterna av dem endast ger upphov till 2 % av våra museers koldioxidavtryck, är sorteringen av soporna och minimeringen av museiverksamhetens materialkonsumtion viktiga för oss.

Serlachiusmuseerna började veterligen som det första finländska museet att för verktransporterna dra nytta av återanvändningsmaterial och att systematiskt informera om dem. I byggandet av utställningar återanvänds alltid när det är möjligt utställningskonstruktioner och byggnadsmaterial, och utställningskonstruktioner som blivit obehövliga överlämnas för återanvändning. Vi föredrar återanvändningsmaterial inom publiktjänsterna. 

För att minska konsumtionen av vattenledningsvatten använder vi i bevattningen av herrgårdens parkträdgård sjövatten. Vattenkonsumtionen minskas med hjälp av riktlinjer och hustekniska system, till exempel övergår vi i fuktningen som museiförhållandena förutsätter till högtryckssprutfuktare. 

Suunnittele vierailusi Serlachius-bussilla. Se tuo helposti Tampereelta suoraan museoihin.

Ansvarsfull trafik 

Vi är belägna på en glest bebyggd landsbygd till vilken det finns dåliga allmänna förbindelser. Vi har som privat aktör svårt att lösa hela områdets trafiksituation, men vi har för vår egen del gjort en anmärkningsvärd satsning på de lokala trafikförhållandena genom att ordna bussavgångar tur-retur från Tammerfors till Mänttä under alla de dagar som våra museer är öppna. På det här sättet kan våra besökare göra ett museibesök med kollektivt färdmedel, och bussförbindelsen betjänar samtidigt också områdets invånare. 

Förutom bussförbindelsen till Tammerfors lånar vi åt våra kunder ut cyklar med vilka det är roligt att smidigt röra sig lokalt och att förflytta sig mellan museerna och från en punkt till en annan utan egen bil. Givetvis cirkulerar Serlachius-bussen också under dagtid mellan målen i Mänttä. Sommartid kan man utforska omgivningen också genom att ro en båt som man får till låns på konstmuseet. Vi lånar också ut gångstavar, på det här sättet uppmuntrar vi besökare att röra på sig med muskelkraft och att bekanta sig med det lokala livet. 

Vi har utökat antalet laddningsplatser för elbilar. Konstmuseet Gösta har åtta platser och Gustaf-museet har två. 

Miljöfrågor och ansvarsfullhet är en del av vårt innehåll  

På våra museer erbjuds det alltid innehåll som ökar den ansvarsfulla medvetenheten: klimatförändringen, skogarnas tillstånd och samhällsansvaret syns i våra utställningsinnehåll, programtjänster och evenemang. 

Klimatförändringen är ett centralt tema i flera av våra utställningar under 2020-talet.

Våra pedagogiska innehåll berättar om museernas roll som bevarare av kulturarvet, om skogarnas inverkan på välbefinnandet samt om aspekter på klimatförändringen. I våra guidningar och workshopar syns dessa innehåll bland annat i tjänster som förenar natur och kultur och där man rör sig med muskelkraft, såsom en Promenadutflykt till Kärleksstigen och Utflykt på berget Mäntänvuori. För utlänningar belyser våra guidningsprodukter Walking Tour – Small Town Life och Rent a Local den lokala livsföringen.

I alla tjänster som riktar sig mot naturen använder vi oss av färdiga rutter. Vi paketerar våra egna tjänster tillsammans med ansvarsfullt fungerande kompanjoner. Unika innehåll som hänför sig till klimatförändringen producerar vi tillsammans med den närliggande Hyytiälä skogsstation som hör till Helsingfors universitet, och vars forskningsobjekt är såväl skogarna, myrarna, sjöarna som atmosfären. 

I det riksomfattande talkot En miljon träd har vi till kunder delat ut trädplantor för plantering. Kampanjen påminner om trädens betydelse när det gäller att avvärja klimatförändringen. 

Museibutikens hållbara lösningar

I Serlachius-museibutikens sortiment gynnar vi inhemska och närproducerade produkter. På det här sättet är transporterna korta, och man känner med större säkerhet till produkternas ursprung och produktionskedja. Produkter som hör till museibutikernas bassortiment såsom t-skjortor, kassar och rengöringsdukar för glasögon gjorda av miljöansvarsfullt producerade och återanvända råmaterial finns tillhanda. Rättesnöret för vårt produktsortiment är kvalitet; produkter av hög kvalitet har en lång användningstid. 

Museibutiksinköpen vill vi inte rulla in i plast, en inhemsk papperspåse kan kunder sortera och lägga bland insamlingspappret. Vid nätbutiksbeställningar återanvänder vi förpackningsmaterial som anlänt till museet: det gröna klistermärket som är fäst på paketet signalerar för kunden återanvändning. 

Ravintola Gösta tarjoilua

Närmat på tallriken

I Serlachiusmuseernas utrymmen verkar Restaurang Gösta vars utbud baserar sig på rena råvaror som producerats så nära som möjligt. Viktigt är att veta att råvarorna kommer från tillförlitliga producenter, vi känner till exempel dem som fiskar vid namn. Menyerna är fisk- och grönsaksbetonade och det erbjuds också veganalternativ. 

För restauratören, köksmästare Henry Tikkanen är det en hederssak att minimera svinnet. Måltiderna och menyerna planeras noggrant så att svinnet i förrådet, vid framställningen och på tallriken är så litet som möjligt. Man beställer endast det man behöver och logistiken är omsorgsfullt planerad: transporterna koordineras och leveranserna anländer endast tre gånger per vecka. De biprodukter som uppstår i samband med behandlingen av råvarorna utnyttjas noggrant. Mängden av avfall minimineras, när det gäller förpackningarna föredrar vi återanvändningsmaterial och pantbelagda förpackningar. 

I restaurangerna undviker vi att använda oss av engångsförpackningar. Till exempel salladsportionerna i sommarrestaurangen Auteres stuga packas i lådor vars nedre del har gjorts av förnybar och komposterbar sockerrörsfiber och locket är av hundraprocentigt återanvända plastflaskor. 

Uppskattningsvärde och likvärdighet är för oss viktiga  

Vi behandlar alla likvärdigt och med värdighet. Vi högaktar varandras personliga utrymme och vi ger alla frid till att njuta av konsten. 

Våra museet är trygga mål för funktions- och syn- och hörselhindrade. Märket för likvärdig service ger oss riktlinjer. Det berättar att vi har förbundit oss att utveckla vår hinderfrihet och tillgänglighet. Du kan bekanta dig med hinderfriheten på vår Tips inför besöket sidan. 

Vi har inga förhandsföreställningar av någon annans sexuella beläggning, kön, nationalitet, etnicitet, religion, värderingar, socioekonomisk bakgrund, hälsan eller funktionsförmågan. All slags diskriminering, mobbning och rasistisk trakassering i museerna av homo- och transfobiska är förbjuden. 

I konsten finns inget rätt eller fel svar, vi uppmuntrar våra besökare till en öppen diskussion, nya synvinklar och till många slags konstruktiva åsikter. Vi förhåller oss till varje besökares upplevelse och väsen på ett sublimt sätt. 

Vår personal har förbundit sig till att följa våra principer för ett tryggare utrymme. Om du möter i vår verksamhetsmiljö osaklig behandling eller diskriminering så berätta det för vår personal. Vi är färdiga att ta emot respons och till att utveckla våra egna verksamhetssätt för att lära oss någonting nytt. 

Serlachius-veistos ja pojat

Med privata medel för det gemensamma goda

Gösta Serlachius konststiftelse vill upprätthålla en museiverksamhet vars mål är att i enlighet med det internationella museiförbundet ICOM:s etiska regler för museiarbete bevara, tolka och befrämja kulturarvet samt upprätthålla samlingar till förmån för samhället och dess utveckling. För upprätthållandet av museiverksamheten sköter stiftelsen sin förmögenhet och söker efter ansvarsfulla placeringsmål. 

Museerna påverkar på många sätt områdets ekonomi: museernas besökare lämnar efter sig miljontals euro årligen i områdets rekreationstjänster, detaljhandel samt inkvarterings- och näringsverksamhet. Serlachius-museerna är en av ortens största arbetsgivare och gör rikligt med upphandlingar i de lokala företagen, från fastighetsskötsel till byggande av utställningar.