Eric O. W. Ehrströms skiss för glasmålningen vid Mänttä kyrkas orgelläktare

Mänttä kyrka fyllde den här hösten nittio år. Vid kyrkans orgelläktare, utifrån sett ovanför kyrkans huvuddörr, finns ett runt fönster vars blyglasmålning har planerats av konstnären Eric O. W. Ehrström. Den ifrågavarande målningens skiss hör till Eric och Olga Ehrströms testamentsdonation som Gösta Serlachius konststiftelse fick i mitten av 1930-talet, och som innehåller målningar, skisser, tryckarbeten, smycken samt andra värdeföremål.

Invigningen av Mänttä kyrka firades den 15:e september år 1928 som en del i G. A. Serlachius Ab:s 60-årsfestligheter. G. A. Serlachius Ab hade ansvarat för byggandet av och kostnaderna för kyrkan. Kyrkans byggnadsritningar är ett verk av arkitekt W. G. Palmqvist och bergsrådet Gösta Serlachius var själv med i planeringsarbetet genom att besluta såväl om de stora linjedragningarna som om de minsta detaljerna.

På 1920-talet planerades kyrkorna ofta som individuella helhetskonstverk, där förverkligandet av detaljer i inredningen överläts åt representanter för olika konstgrenar. Så här skedde också i Mänttä kyrka. Kyrkans altartavla samt altarets glasmålningar bär spåren av Alvar Cawéns hand. Kyrkans många reliefer i trä är å andra sidan snickrade av konstnären Hannes Autere. Planerandet av orgelläktarens glasmålning överlät Gösta Serlachius åt sin vän Eric O. W. Ehrström, mångkunnig inom konstindustrin.

Mitt på blyglasarbetet Ehrström skisserade, mot en blåaktig bakgrund, finns kännemärket för G. A. Serlachius Ab, som hade bekostat och låtit bygga kyrkan: en örn som breder ut sina vingar, under vilken bolagets initialer ”GAS” står skrivna med röda bokstäver. Örnen är omgiven av en vit veckad pappersduk. Pappersduken alluderar på det papper som Mänttä fabriker producerat, och från vars försäljning även de av bolagets medel som använts för att finansiera kyrkan härstammade. Tre små änglagestalter som är de enda bibelhänvisningarna i det ifrågavarande glasarbetet håller i pappersduken. Skissen inramas av röd-gröna och blå-violetta kanter.

Det var inte helt självklart att glasmålningen, som den skulle se ut enligt den ifrågavarande skissen, skulle hinna bli färdig och fås till kyrkan före dess invigning. Endast dryga två veckor före kyrkans invigning skickade Gösta Serlachius ett brev till Eric O. W. Ehrström där han meddelade att kyrkan redan var nästan färdig, men att han var tvungen att med ”sorg i hjärtat” påpeka att orgelläktarens målning ännu saknades. Gösta Serlachius bad också Ehrström att omedelbart meddela när glasmålningen skulle levereras. För att ytterligare understryka sitt budskap skrev Gösta Serlachius i slutet av brevet att han var motvillig till att lämna kyrkan oavslutad, och att det mest smärtsamma skulle vara om just Eric O. W. Ehrström vore skyldig till kyrkans halvfärdighet.

Gösta Serlachius oro för att kyrkan inte skulle bli färdig är förståelig på det sättet att G. A. Serlachius Ab som hade drivit på grundandet av Mänttä församling hade lovat att åt församlingen bygga en kyrka, som varit ämnad att bli färdig redan i maj 1925. På grund av bolagets ekonomiska svårigheter hade man på beslut av statsrådet fått tre års tilläggstid för att bygga kyrkan. Av allt att döma ledde Gösta Serlachius brev till Eric O. W. Ehrström till det önskade resultatet, för vid invigningen av kyrkan var orgelläktarens blyglasmålning på plats.

Blyglasmålningen som Eric O. W. Ehrström planerat lät man göra i det helsingforsiska måleriet S. Wuorio, liksom fallet var med större delen av 1920- och 1930-talets glasmålningar. Majoriteten av den aktuella tidsperiodens glasmålningar framställdes också just till kyrkorna. Glasmålningen som Ehrström planerande för Mänttä kyrka skiljer sig emellertid till sitt motiv från andra kyrkliga glasmålningar från samma tidsperiod, för motiven i dessa var oftast strikt bibliska. Glasmålningen som Ehrström hade planerat kan man också tolka som en minnesplatta eller ett minnesmärke som påminner en om initiativtagaren till byggandet av kyrkan. Mänttäborna befann sig även när de gick i söndagsmässan under pappersbolagets örns skyddande vingar.

Iida Luukkonen
Arkivassistent

Källor:
Gösta Serlachius brevarkiv, Serlachiusmuseerna, arkivsamlingen.
Knapas, Marja Terttu. Suomalaista kirkkoarkkitehtuuria 1917–1970 (2006).
Koivisto, Kaisa. ”Perinteen tuntua 1920- ja 1930-luvun kirkoissa”. I verket Suomalaisia lasimaalauksia (2006).
Mönkkönen, Mauri. Mäntän historia 1860–1947 (1992).
Tarjanne, Hilla. S. Wuorio. Helsinkiläinen koristemaalausliike. (1998)

Eric O. W. Ehrström, skiss för glasmålningen vid Mänttä kyrkas orgelläktare.
Eric O. W. Ehrström, skiss för glasmålningen vid Mänttä kyrkas orgelläktare, 1928, blyertspenna och akvarell på papper, Gösta Serlachius konststiftelse. Foto: Teemu Källi.