Eric O. W. Ehrströms skiss för livräddningsmedaljen

SEPTEMBER 2020

Till Serlachiusmuseernas samlingar hör en skiss för den livräddningsmedalj som konstnären Eric O. W. Ehrström planerade under självständighetstidens första år. Medaljen är fortfarande oförändrad i bruk. 

Förordningen om livräddningsmedalj utfärdades i november 1920. Medaljen förlänas som erkänsla för en handling man speciellt modigt eller rådigt eller med fara för sitt eget liv utfört och varigenom en annan människas liv har räddats. 

Skisserna för medaljen liksom 4 000 andra skisser och verk nådde som paret Ehrströms testamentdonation Gösta Serlachius konststiftelses samling på 1930-talet. Ehrström hade just innan planerat republikens kännemärken, såsom vapenlejonet som han använde på baksidan av medaljen. 

Medaljen visar en hand som håller upp livets låga och som är omgärdad av en lagerkrans. I cirkeln på baksidan finns texten ”ihmishengen pelastamisesta”, ”för räddning av människoliv”, i mitten Finlands vapenlejon och heraldiska rosor som konstnären placerat där för att skapa en balanserad helhet. Detta berättar om att medaljen är tilldelad av statsmakten, officiell. Med den följer ett diplom. 

Medaljen är av silver, till sin diameter tre centimeter, och bärs i Finlands flaggas blåvitrandiga band. Den bars framför de andra medaljerna på vänstra sidan av bröstet. Regeln ändå ändrades i 2011 års förordning så att den placeras så som brukligt är med hederstecken på bröstets vänstra sida – rangordningen beror på vilka andra hederstecken man har på bröstet. 

Principerna för att bli tilldelad en livräddningsmedalj är stränga och de har blivit ännu strängare än tidigare. Förslag till mottagare av medalj görs till regionförvaltningsverket i den region där livräddningen har skett. Förslagen behandlas i en nämnd till vilken hör fem medlemmar som republikens president utnämner för fyra år i taget. Nämnden framför sina beslutsförslag till inrikesministeriet som sedan föredrar dem för presidenten. År 2020 beviljade republikens president 10 livräddningsmedaljer, Livräddningsmedaljnämnden behandlade allt som allt 119 förslag varav den backade upp tio. 

De första livräddningsmedaljerna beviljades av president Ståhlberg redan under samma månad som förordningen hade utfärdats. Om mottagarna av medaljerna fanns små nyheter i dagstidningarna och någon gång även en noggrannare beskrivning av händelserna. I maj 1923 visade Waasan partiolainen en bild med tre scoutflickor och deras ledare under rubriken ”Vacker livräddning. Tre scoutflickor räddade två små pojkar från att drunkna.” Flickorna hade med risk för sitt eget liv räddat pojkarna som hade paddlat på ett isflak och hamnat i vattnet. 

Helena Hänninen
Forskare

Källa:
Förordning om livräddningsmedalj 284/1920, 12.11.1920; 146/2011, 18.2.2011 

Eric o. W. Ehrströms skiss för livräddningsmedaljen. Gösta Serlachius konststiftelse.
Eric o. W. Ehrströms skiss för livräddningsmedaljen. Gösta Serlachius konststiftelse.
Framsidan av livräddningsmedaljen. Foto: Bukowskis.
Framsidan av livräddningsmedaljen. Foto: Bukowskis.
Baksidan av livräddningsmedaljen. Foto: Bukowskis.
Baksidan av livräddningsmedaljen. Foto: Bukowskis.