Fotografi av Serlachius-bolagets verkställande direktörs arbetsrum 

Augusti

G. A. Serlachius Ab:s huvudkontor i Mänttä som Bertel och Valter Jung planerat blev färdigt år 1934. På bilden som fotograf Henrik Seppänen tog år 1938 syns verkställande direktören, bergsrådet Gösta Serlachius arbetsrum i sin ursprungliga inredning. Möblerna och inredningen i alla representationsutrymmena på byggnadens andra våning var noggrant planerade.  

Huvudkontoret hade från första början planerats för att man där skulle placera konst, skapad av aktörer som valdes ut bland Gösta Serlachius förtroendekonstnärer. Marcus Collin (1882–1966) som deltog i att utarbeta dekorationsplanen fick som uppgift verkställande direktörens rums tre målningar som man hade planerat att skulle innehålla skogsbruksmotiv. Verket som på fotografiet syns till höger tyckte bergsrådet speciellt mycket om.  Om beskrivningen av den tunga last som dras i tungt moddigt före användes i brevväxlingen namnet ”pappersvedlasset med hjälphäst”. Motivet i den målning som placerats mitt emot verket och som hamnar utanför fotografiet skulle vara fällandet av ett träd. Det tredje verket, det största i rummet var menat att föreställa ett stockupplag på isen. Serlachius var emellertid inte så intresserad av arbetet. Det påminde för mycket om de andra arbetena i rummet som hänförde sig till träfällande och å andra sidan var inte stockar – det vill säga det sågade virket – den centrala råvaran för bolaget som hade profilerat sig inom produktionen av massa, papper och kartong. Som nytt motiv erbjöds bla. trädplantering, men för det stora verket var man i behov av någonting som var visuellt mer mångsidigt. Collin stannade för den andra ytterligheten i produktionen: den två meter breda målningen uppfylls av en hamnvy som storligen påminner om Busholmen i Helsingfors, där G. A. Serlachius Ab:s cellulosabalar lastas på båten. Motivet förbinder Mänttä med den internationella handeln och anknyter också till Mänttä cellulosafabrik som grundades under Gösta Serlachius tid. 

Rummets möbler framställdes som måttbeställningsarbete på Kolho snickerifabrik som hörde till Serlachius-konsortiet. De designades av Birger Hahl, som av Gösta Serlachius fick detaljerade råd i såväl visuella som praktiska frågor. Serlachius beställde till möblerna av skulptör Hannes Autere en skulpturinredning som beskrev konsortiets hela vidsträckta verksamhetsfält som omfattade jord- och skogsbruk, vattenvård och träförädlingsindustri. Skrivbordsreliefernas teman jakt, fiske, kvarnfärd, åkerröjning, skogsvård samt handsågning anknyter också till Gösta Serlachius personliga affärsverksamhet som gårdsägare. De sju bildfälten i hurtsen som syns i bakgrunden visar skogsarbete som hänför sig till timmeranskaffningen samt framställning av slipmassa. Åtta enklare lådor har dekorerats med handtag med djurmotiv. De fem relieferna i skåpet som hamnat bakom kameran visar hur man framställer massa och papper av lump, det vill säga enligt den gamla metod som till en början användes i Mänttä. Till det grågrönt betsade möblemanget framställt av flambjörk hörde också ett långt konferensbord, ett runt småbord, som på bilden finns under telefonen, samt sju draperade stolar. 

Skrivdonen i silver som syns på bordet framställdes av konstsmideri Viri i Helsingfors. Även om största delen av Gösta Serlachius brev är skrivna på sekreterarens maskin, skrev han mycket också för hand. Serlachius påminde i sin beställning också om att det behövdes ett tillräckligt stort bläckförråd. Det mest stiliserade föremålet i inredningen, en bordsarmatur i tysk stil, var en klassiker redan på 1930-talet. Takarmaturen är Taito Ab:s modell, liksom de övriga fasta armaturerna i huvudkontoret. Raden av kupor ovanför dörren hör till huvudkontorets moderna signalljussystem. 

På konferensbordet bredvid vattenkannan i silver och glasen finns fyra fotografialbum. Gösta Serlachius fotograferade också själv, men bilderna som dokumenterar bolagets byggnader och verksamhet beställdes av yrkesfotografer. De förstklassiga, representativa bilderna var viktiga med tanke på den offentliga bilden av bolaget och de arkiverades förutom i snygga förevisningsalbum noggrant tillsammans med sina uppgifter också i bildarkivet. Bolagets bildarkiv är numera en del av Serlachiusmuseernas bildsamling.

Milla Sinivuori-Hakanen
Ansvarig forskare

Som källmaterial för texten har använts Gösta Serlachius och G. A. Serlachius Ab:s arkiv.

Verkställande direktörens och ledningens rum har bevarats med sin ursprungliga inredning och kan beskådas av museibesökarna på Serlachius Huvudkontor.

Med huvudkontoret kan man ytterligare bekanta sig också med hjälp av museets videoberättelser. Videoberättelser är tillgängliga endast på finska eller på engelska.

 

Verkställande direktören, bergsrådet Gösta Serlachius arbetsrum på Serlachius-bolagets huvudkontor år 1938. Foto: Henrik Seppänen.