Resorna av Akseli Gallen-Kallelas målning Ödemarkssjö under en konservators förstoringsglas

AUGUSTI 2023

Landskapsmålningen som Akseli Gallen-Kallela framställde år 1892 är ett av de mest efterfrågade bland de verk Gösta Serlachius konststiftelse får låneförfrågningar om. Gösta Serlachius köpte målningen som beskriver landskapet vid Huhkojärvi på Bäcksbackas Konstsalong år 1934. Verket har under årens lopp cirkulerat och visats på 28 olika utställningar. Förutom utställningarna i hemlandet har den varit utomlands åtta gånger, bla. i Budapest, Paris, Stockholm, Warszawa, Cincinnati samt Ontario.

Upprepade lån, förändrade förhållanden under resor samt förflyttning tär på de värdefulla konstverken, som vi hoppas ska bevaras som en del av vårt viktiga kulturarv under rentav flera hundra år. Av den orsaken följer vi noggrant med verkens kondition.

Då vi får en låneförfrågan granskar konservatorn varje verk som förfrågan gäller. Redan innan låneavtalet utarbetas ger konservatorn ett uttalande om huruvida verket över huvud taget klarar av resor, huruvida det behöver skyddsbehandling eller förändringar i sin inramning.

Varje verk som ska lånas ut granskas i flera omgångar: före avresan, före hängningen, efter utställningen samt när det har återvänt från utställningen. Detta beror på att försäkringskostnaderna i samband med lån av värdefulla verk är mycket höga. Med tanke på eventuell skada och på grund av kompensationskraven måste verkets kondition noggrant dokumenteras i lånets olika skeden.

Utomlands reser verket åtföljt av konservatorn i en specialframställd, lufttät och vadderad konsttransporteringslåda. Konservatorn som tjänstgör som kurir vakar över alla skeden i resan och garanterar att allt går i enlighet med de överenskomna lånevillkoren och med standarderna som gäller för konsttransporter. 

Konservatorer utvecklar ett synnerligen intimt sätt att titta på konstverk, och formerna och särdragen i målningsytan med de tillhörande skadorna i en del samlingsverk blir genom åren bekanta för dem. Ett bra exempel på detta är Akseli Gallen-Kallelas målning Ödemarkssjö från år 1892.

Kring målningar som har rest mycket har det i verkarkivet samlats en bunt konditionsrapporter från granskningarna vid tidigare utställningar. Den äldsta konditionsrapporten som finns i arkivet över målningen Ödemarkssjö är från utställningen på Art Gallery of Ontario år 1984, The Mystic North: Symbolist Landscape Painting in Northern Europe and North America, 1890–1940.

Konditionsrapporten ger information om verkets kondition allmänt, men genom den kan man också följa med framskridandet av vissa skador genom åren. I rapporten nämns redan då gamla restaureringar i himmelsområdet, och att ”färgen lossnar i form av små smulor!” Värdefull information för framtidens konservatorer ger också ett foto som har fogats till rapporten, och som dokumenterar målningens dåvarande skick. Enligt det nutida protokollet skulle färgen som lossnar från målningen utan vidare ha före lånet fästs, så att inte en enda färgsmula skulle ha gått förlorad under resan. 

År 2012 skickades målningen till John Nurminen Prima Oy för konservering, varvid färgen som spruckit på himmelsområdet och som lossnat från målningsbottnen fästes. Det är fråga om samma typ av skada som nämns redan i rapporten av år 1984. Till rapporten har bifogats en detaljbild där färgbortfallet före restaureringen har dokumenterats.  

På samma område finns hårfina sprickor, som genom den belastning en resa utgör småningom kan börja löpa genom hela färglagret och synas i målningsytan först senare. Intill färgbortfallet som konstaterats tio år tidigare upptäcktes i samband med granskningen som gjordes år 2022 ett nytt ställe där färgen har lossnat, där den genom de växlande förhållandena på ett alarmerande sätt har vänt sig utåt.

Före dess senaste utlandsresa till utställningen Solstice, Masterpieces of Nordic Painting 1880–1910 på Warszawa nationalmuseum år 2022 fästes målfärgen som hade lösgjort sig från målningsbottnen och deformerats i verket Ödemarkssjö . Samtidigt fortsätter man observera målningsytan på himmelsområdet.

Ödemarkssjö har nu återvänt från sin utlandsturné och går åter igen att se på utställningen Genesis i Serlachiusmuseet Gustaf fram till den 19:e november.

Anne Muszynski
Konservator

Akseli Glallen-Kallela, Ödemarkssjö, 1892, olja på duk. Gösta Serlachius konststiftelse. Foto: Teemu Källi.
Öppnandet av Konsttransporteringslådan i Paris, i samband med utställningen på Musée Jacquemart André, Akseli Gallen-Kallela and the Finnish Landscape, där bla. Ödemarkssjö visades i början av år 2022.
En gammal konditionsrapport och ett svartvitt fotografi av målningen, taget år 1984 för utställningen på Art Gallery of Ontario.
Ovan syns en detaljbild av Ödemarkssjö från år 2012. I centrum av bilden syns det vita område där utgående från målningsbottnen blå målfärg har lossnat (färgbortfall), fotograferat hos John Nurminen Prima Oy före konserveringen. I samband med konserveringen vid den tidpunkten restaurerades färgbortfallet som syns ovan. Nedan finns avbildad den flagnande färgen som har böjt sig utåt (deformerats), i vänstra bilden före konserveringen, i den högra efter fästandet av färgen, år 2022.