Vår miljöpolitik

Vår miljöpolitik 

För oss som arbetar på Serlachiusmuseerna är ansvaret för miljön en hjärtesak. Vi vill sköta om miljön lika omsorgsfullt och långsiktigt som vi värnar om vår konstsamling samt lika modigt och kvalitativt som vi producerar utställningar och betjänar kunder. 

Vi verkar på ett kulturellt hållbart sätt genom att trygga det värdefulla kulturarvet för de kommande generationerna. Vi har identifierat de miljöaspekter som hänför sig till vår verksamhet. Vårt mål är att kunna minimera energi- och vattenförbrukning samt mängden av avfall som produceras och de negativa miljöeffekterna. Livsbågetänkesättet är för oss viktigt. 

Vårt miljöarbete styrs av den internationella miljöstandarden IS0 14001. Miljösystemet anknyter till kärn-, huvud- och stödprocesserna som vi definierat dem. Det tillämpas i vår personals, våra kompanjoners och intressebevakningsgruppers verksamhet som pågår i de fastigheter kopplade till nämnda processer som används för museiverksamhet i Mänttä-Vilppula.

Vi utvärderar och förbättrar ständigt vår verksamhet för att nå våra ansvarsfulla mål. I detta arbete är vi i aktiv växelverkan med våra kunder och intressegrupper i det att vi förbinder oss till de förpliktelser vi ritat upp. 

Miljö-partner

Serlachius är med i nätverk av miljöpartners i Tammerfors regionen