Kulturihistoriska samlingar

Serlachiusmuseernas kulturhistoriska samling har fötts i samband med grundandet av G. A. Serlachiusmuseet som öppnades år 2003. I den har man lagrat material som berättar om Mänttä och G. A. Serlachius -bolaget samt om Serlachius-släktens livsskeden, och som fortsättningsvis utökas. 

Den kulturhistoriska samlingen består av dokument, föremål, intervjuarkiveringar, byggnadsritningar samt fotografier och AV-material, av vilka den största delen kommer från G. A. Serlachius Ab:s olika verksamhetspunkter, huvudsakligen från Mänttä men också från andra orter. Helheten innehåller förutom detta samlingar som emottagits från föreningar och privatpersoner. 

Arkivsamlingen

Serlachiusmuseernas arkivsamlings viktigaste helheter är G. A. Serlachius Ab:s arkiv, Gösta Serlachius arkiv samt Mänttäsällskapets arkivsamling. Till Mänttäsällskapets samling hör material som samlats in av privatpersoner, samt i Mänttä verksamma föreningars arkiv. 

Föremålssamling

Serlachiusmuseernas föremålssamlings mest centrala material är G. A. Serlachius Ab:s produktprover från fabrikerna i Mänttä, varav de äldsta är från 1930-talet. Samlingen utökas också med nya Serla-produkter. I likhet med arkivsamlingarna har föremålssamlingen utökats med personhistorie- och föreningsmaterial, som hör samman med Serlachius-bolaget eller -släkten. 

Minneskunskapsarkivet

I museisamlingarna har ett aktivt mål för bevarandet varit minneskunskapen, som har samlats och bevarats genom tematiska insamlingar. En del av intervjuinsamlingarna har förverkligats i samarbete med lokala frivilliga och man har dragit nytta av dem i utställningarna. Arkiveringsmålen har varit Vita huset det vill säga bolagets huvudkontor, FBK, krigsveteranerna, Honkahovi, karelerna i Mänttä, ishockeyn, barndomen, jakten, Gösta Serlachius konststiftelse, Mänttä som konststad samt Mänttä cellulosafabrik. 

Ritningsarkivet

Serlachiusmuseernas ritningsarkiv innehåller material som kommit till genom Serlachius-bolagets industri- och byggnadsverksamhet på olika orter. Den största delen av samlingen på ca. 16 000 ritningar kommer från Mänttä. Förutom industribyggandet syns i samlingen bostadsbyggande, handel, offentliga och samhälleliga byggnader, jordbruk och stadsplanering, områden som alla har hört till fabriksbolagets verksamhet speciellt under början av 1900-talet. I ritningssamlingen finns ett stort antal arkitektritningar av kända planerare. 

Fotografisamling

Serlachiusmuseernas fotografisamling omfattar över 150 000 fotografier. I samlingen finns representerade G. A. Serlachius-bolagets bildarkiv, K-E. Lindblads Mänttäsamling som hör till Mänttäsällskapets arkiv, och bildmaterial som donerats av privatpersoner samt erhållits genom traditionsinsamlingar som ordnats av museet. 

Arkiv- och forskartjänster

Serlachiusmuseernas arkiv är öppna enligt överenskommelse. Samlingarna står till förfogande för forskare i museernas utrymmen enbart vid i förväg avtalad tidpunkt. Digitala material kan också sändas till kunden via nätet. Förfrågningar: Serlachiusmuseerna tel. 03 488 6800, email info@serlachius.fi